PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato pravidla představují sdělení o tom, jakým způsobem zpracováváme, tedy shromaždujeme, zachováváme a používáme informace o fyzických osobách. Tato pravidla se vztahují pouze na informace, které od Vás shromáždíme prostřednictvím našich webových stránek www.chcizdravoukuzi.cz a s tím souvisejících on-line zdrojů, které zároveň zobrazují odkaz na tato pravidla, nikoliv na informace získané z jiných zdrojů. UŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A UŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, JAK JE STANOVENO V TĚCHTO PRAVIDLECH PRO OCHRANU SOUKROMÍ. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOVARTIS S.R.O. MŮŽE PERIODICKY MĚNIT, OBMĚNIT, PŘIDAT NEBO ODSTRANIT NEBO JINÝM ZPŮSOBEM AKTUALIZOVAT TATO PRAVIDLA PRO OCHRANU SOUKROMÍ PODLE SVÉHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Informace o těchto změnách Vám budeme poskytovat na naší webové stránce v souladu s příslušnými právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), tak, abyste vždy byli informováni o druhu osobních údajů, které shromažďujeme, způsobu používání a okolnostech, za kterých můžeme tyto informace zpřístupnit třetím stranám. Naše pravidla pro ochranu soukromí můžete snadno nalézt, protože jsou umístěna na naší domovské stránce. Ve všech částech této stránky, kde se požadují osobní údaje, jsou vždy odkazy na tato pravidla. V místech, kde se shromažďují tyto údaje, Vám může být poskytnuto další vysvětlení, co se týče účelů, ke kterým budou tyto údaje použity. Tato pravidla, doprovázená doplňujícím vysvětlením, Vám poskytnou informace o tom, jak je zacházeno s Vašimi osobními údaji, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s užíváním těchto našich webových stránek.

1. ZÁRUKA OCHRANY SOUKROMÍ

Termín „osobní údaje“, který se používá v těchto pravidlech, se vztahuje k informacím jako je Vaše jméno, datum narození, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo IP adresa, které mohou být použity za účelem Vaší identifikace. Platí obecné pravidlo, že společnost Novartis s.r.o. nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovně uděleného souhlasu, kterému bude předcházet Vaše informování o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou v konkrétním případě Vaše osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude Vaše údaje zpracovávat a komu mohou být tyto údaje zpřístupněny, pokud Vám tyto údaje nebyly známy již předtím. Nicméně si vyhrazujeme právo v případě výjimečných okolností zahájit další zpracování v rozsahu povoleném a požadovaném zákonem nebo za zákonných podmínek v rámci soudního, správního nebo trestního řízení. Další části vysvětlují, jakým způsobem a kdy shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli.

2. ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Většina našich služeb nevyžaduje žádnou formu registrace a umožňuje Vám navštívit naši webovou stránku bez identifikace Vaší osoby. Nicméně některé služby vyžadují registraci. Když se zaregistrujete na našich webových stránkách, budete muset vyplnit určité informace vztahující se k Vaší osobě (u některých je jejich zadání povinné, chcete-li danou registraci uskutečnit, a u některých je volitelné) stejně jako zvolit uživatelské jméno a heslo. Pokud si zvolíte za této situace neposkytnout některé osobní údaje, které požadujeme, nebudete oprávněni k přístupu na určité části této webové stránky a my nebudeme schopni odpovědět na Váš dotaz.

Když požadujeme některé informace, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem, o kterém Vás v daném případě výslovně informujeme. Uchováváme Vaše údaje v souladu s příslušnými zákonnými nebo etickými požadavky, především v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

3. UTAJENÍ INFORMACÍ

Nebudeme prodávat, sdílet nebo jiným způsobem distribuovat Vaše osobní údaje třetím stranám kromě případů uvedených v těchto pravidlech na ochranu soukromí. Můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje ostatním pobočkám společnosti Novartis po celém světě, jejichž kompletní a aktualizovaný výčet naleznete zde, které budou ve vztahu k Vašim osobním údajům rovněž jednat v souladu s těmito pravidly na ochranu soukromí. Tyto osobní údaje mohou být rovněž převedeny třetím stranám, které jednají za společnost Novartis s.r.o. nebo jejím jménem, nebo v souvislosti s podnikáním skupiny Novartis Group pro další zpracování v souladu s účely, pro které byly tyto informace shromážděny, jako jsou například doručovací služby, vyhodnocování nebo technická podpora. Tyto třetí strany se smluvně zavázaly společnosti Novartis s.r.o., že budou používat osobní údaje pouze za dohodnutým účelem a nebudou nabízet tyto osobní informace k prodeji dalším třetím stranám ani nezpřístupní tyto informace dalším třetím stranám kromě případů, kdy by tak bylo činěno v souladu s požadavky vycházejícími z příslušných právních předpisů. V případě, že nastane takové zpřístupnění osobních údajů třetí straně, zajistíme, aby zpracování těchto údajů bylo provedeno v souladu s účely a v rámci omezení, za kterých byly tyto údaje od Vás shromážděny.

4. PRÁVO K PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Máte právo se ujistit, že Vaše osobní údaje jsou vždy aktuální. V souladu s ustanovením § 11 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů máte rovněž právo na opravu osobních údajů, právo požadovat vysvětlení v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo právo požadovat odstranění závadného stavu, zjistíte-li nebo domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Zejména v takovém případě můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Navíc nám můžete kdykoliv sdělit, abychom Vás přestali kontaktovat. Pokud nás chcete kontaktovat ohledně používání nebo jiného zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info.cz@novartis.com. V případě, že nás kontaktujete, uveďte prosím název webové stránky, kam jste poskytli Vaše osobní údaje, stejně jako specifikujte údaje, které byste chtěli opravit, aktualizovat nebo odstranit. Váš požadavek bude zpracován okamžitě a náležitým způsobem. Požadavek na odstranění osobních údajů bude podléhat příslušným zákonným a etickým povinnostem.

Datum poslední revize: září 2014.

Facebook
Youtube
Pinterest